1 Hướng dẫn

Cách ghi lại âm thanh

Chọn Nhạc từ thanh menu, nhấp vào Ghi, sau đó nhấp vào Bắt đầu để bắt đầu ghi.

Cách ghi lại âm thanh

Chọn Nhạc từ thanh menu, nhấp vào Ghi, sau đó nhấp vào Bắt đầu để bắt đầu ghi.

Cách ghi lại âm thanh

Chọn Nhạc từ thanh menu, nhấp vào Ghi, sau đó nhấp vào Bắt đầu để bắt đầu ghi.

Cách ghi lại âm thanh

Chọn Nhạc từ thanh menu, nhấp vào Ghi, sau đó nhấp vào Bắt đầu để bắt đầu ghi.

Cách ghi lại âm thanh

Chọn Nhạc từ thanh menu, nhấp vào Ghi, sau đó nhấp vào Bắt đầu để bắt đầu ghi.

Chia sẻ bài viết